Στην πρόσληψη 2 ατόμων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου προχωράει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας

Στην πρόσληψη 2 ατόμων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου προχωράει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας


Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη των εποχικών ή παροδικών της αναγκών προχωράει η Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας. 


Πρόκειται για δύο (2) θέσεις ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων.Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 


Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας, 
ΤΚ. 41500, Μεζούρλο-Λάρισα, 
απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας υπόψιν κου Γαρόφλου και κας Δηλημίτη 
(τηλ. επικοινωνίας: 2413508207-2413508282). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Γράφει για την larisacitynews.gr


Στην πρόσληψη 2 ατόμων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου προχωράει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας