Σήμερα το μεσημέρι η ανακήρυξη των συνδυασμών των υποψηφίων των εκλογών

Σήμερα το μεσημέρι η ανακήρυξη των συνδυασμών των υποψηφίων των εκλογών


Από τα Πρωτοδικεία, τα αντίγραφα αποστέλλονται στην Περιφέρεια και από εκεί στο Υπουργείο

Το μεσημέρι αναμένεται η ανακήρυξη των συνδυασμών των υποψηφίων για τις δημοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου από τα κατά τόπους Πρωτοδικεία σε δημόσια συνεδρίαση.

Αυτά μεταξύ άλλων αναφέρονται στη σχετική εγκύκλιο, του Υπουργείου Εσωτερικών που εστάλη στις αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων του νομού.

[ads-post]

Τι εξετάζεται

Για την ανακήρυξη συνδυασμών υποψηφίου δημάρχου και δημοτικών συμβούλων το οικείο Πρωτοδικείο εξετάζει:

  • αν η δήλωση υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων αντικατάστασης υποψηφίων που παραιτήθηκαν ή απεβίωσαν,
  • αν στο συνδυασμό περιλαμβάνονται υποψήφιοι για το σύνολο των εκλογικών περιφερειών του οικείου δήμου,
  • αν ο αριθμός των αναγραφόμενων στη δήλωση υποψηφίων είναι μικρότερος από το προβλεπόμενο ελάχιστο όριο,
  • αν τηρείται η υποχρεωτική, κατ’ ελάχιστον, στο 40% ανά φύλο, ποσόστωση στο σύνολο των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων,
  • αν το όνομα και το τυχόν έμβλημα του συνδυασμού είναι έγκυρα,
  • αν με τη δήλωση του συνδυασμού προσκομίζονται για κάθε υποψήφιο τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Κάθε υποψήφιος για τον οποίο δεν προσκομίζονται τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις δικαιολογητικά δεν ανακηρύσσεται.

Σε περίπτωση που το αρμόδιο Πρωτοδικείο, εξετάζοντας τα παραπάνω, διαπιστώσει παραβίαση των σχετικών διατάξεων από συγκεκριμένο συνδυασμό που δηλώθηκε, δεν προχωρά στην ανακήρυξη του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18, παρ. 9 του ν.3852/10, καθώς η δήλωσή του δεν γίνεται δεκτή.

Επίσης γίνονται γνωστά στην ίδια απόφαση ότι, ειδικά όσον αφορά το έμβλημα του δηλωθέντα συνδυασμού, αν διαπιστωθεί από το αρμόδιο Πρωτοδικείο ότι το προτεινόμενο έμβλημα παραβιάζει τους προβλεπόμενους περιορισμούς, ο συνδυασμός ανακηρύσσεται μόνο με το όνομά του και χωρίς έμβλημα.

Απλά σφάλματα στην αναγραφή των ονοματεπωνυμικών στοιχείων υποψηφίου, δύνανται να διορθωθούν αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο, εφόσον τα ορθά στοιχεία του προκύπτουν χωρίς αμφιβολία από τα λοιπά προσκομιζόμενα στοιχεία. Κανένας υποψήφιος δε μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερους του ενός συνδυασμούς ή να είναι υποψήφιος σε περισσότερα του ενός αυτοδιοικητικά αξιώματα.


Πηγή: www.larissanet.gr


Σήμερα το μεσημέρι η ανακήρυξη των συνδυασμών των υποψηφίων των εκλογών