Προσλήψεις συμβασιούχων στο Δήμο Κιλελέρ

Προσλήψεις συμβασιούχων στο Δήμο Κιλελέρ


Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δυο (2) μηνών, υπηρεσιών ανταποδοτικού
χαρακτήρα.

Ο Δήμος Κιλελέρ ύστερα από την υπ’ αριθ. 279/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:6ΦΔΨΩΕΝ-Χ4Ω), ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του.

[ads-post]

Ολόκληρο το κείμενο της ανακοίνωσης:


Προσλήψεις συμβασιούχων στο Δήμο Κιλελέρ