Πρόσληψη προσωπικού, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών πλήρους απασχόλησης δύο (2) ατόµων Δ.Ε. ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών των Μονάδων Ταχυδροµικού Έργου των Ελληνικών Ταχυδροµείων ΑΕ, που εδρεύουν στο Νοµό Λάρισας.


Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν µαζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσιααρχή, στις ακόλουθες διευθύνσεις:   

- ΕΛΤΑ, Κατάστηµα Ελασσόνας, 6ης Οκτωβρίου 88, Τ.Κ. 402 00 ΕΛΑΣΣΟΝΑ, ώρες υποβολής 08.30-13.00, Τηλ. 24930-22254.Υπεύθυνος : κ. Τσακνάκης Ιωάννης.  

- ΕΛΤΑ, Κατάστηµα Φαρσάλων, Καναδά 3, ΤΚ 403 00 ΦΑΡΣΑΛΑ, ώρες υποβολής 08.30-13.00, Τηλ.24910-22271 Υπεύθυνος : κ. Τουλάκης Αθανάσιος


[ads-post] 


Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι επτά (7) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας ανάρτησής της παρούσας, δηλαδή αρχίζει από 30/01/2020 και λήγει στις 05/02/2020.


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


Πηγη: e-dimosio.gr