Προσλήψεις 2 ατόμων στο Δήμο Ελασσόνας

Προσλήψεις 2 ατόμων στο Δήμο Ελασσόνας


Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 2 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Ελασσόνας.

Ειδικότητες:
  • ΔΕ Χειριστής Μηχανήματος Έργου (Φορτωτής –Εκσκαφέας JCB)
  • ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου (ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ)

[ads-post]

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ελασσόνας, 6ης Οκτωβρίου 57, Τ.Κ. 40200, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού υπόψη κας Χρυσούλας Κατσιούλη (τηλ. επικοινωνίας: 2493350254, 2493350240).


Πηγή: www.aftodioikisi.grΠροσλήψεις 2 ατόμων στο Δήμο Ελασσόνας