Ψηφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας για τον θάνατο του Κ. Σαμουρέλη

Ψηφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας για τον θάνατο του Κ. Σαμουρέλη


Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε έκτακτα σε δια περιφοράς συνεδρίαση την 7η Απριλίου 2020, ύστερα από την αναγγελία του θανάτου του Κωνσταντίνου Σαμουρέλη, πρώην Δημοτικού Συμβούλου και Αντιδημάρχου του Δήμου Λαρισαίων και αφού έλαβε υπόψη: 

1. Το άρθρο 65 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 4555/2018. 
2. Τη με αρ. 40/31-03-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ. 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Να εκφράσει τα συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος. 
2. Να δημοσιευθεί το παρόν. [ads-post]
Ψηφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας για τον θάνατο του Κ. Σαμουρέλη