Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας για τον θάνατο του πρώην δημοτικού συμβούλου Γ.Γκαρέλια

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας για τον θάνατο του πρώην δημοτικού συμβούλου Γ.Γκαρέλια


ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Γ. ΓΚΑΡΕΛΙΑ 


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 12/2020 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 89 

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α 

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε έκτακτα σε δια περιφοράς συνεδρίαση την 13η Απριλίου 2020, ύστερα από την αναγγελία του θανάτου του Γεωργίου Γκαρέλια, πρώην Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Λαρισαίων και αφού έλαβε υπόψη: 

1. Το άρθρο 65 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 4555/2018. 

2. Τη με αρ. 40/31-03-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ. 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Να εκφράσει τα συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος. 

2. Να δημοσιευθεί το παρόν. 


Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.
[ads-post]

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας για τον θάνατο του πρώην δημοτικού συμβούλου Γ.Γκαρέλια